Plasmo's score history for Shikigami no Shiro II - Extreme
式神の城 II
Shikigami no Shiro II
- Extreme -
Player history for NOA

PlatformShipStageScoreCommentEntered
GCKohtaro Type 23-22,457,624,580x8 = 144682012-12-25