gof's score history for Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires - Hard
東方神霊廟
Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires
- Hard -
Player history for gof

PlatformShipStageScoreCommentEntered
PCReimu6390,175,914 2012-11-17