Olifante's score history for Shikigami no Shiro II - Normal
式神の城 II
Shikigami no Shiro II
- Normal -
Player history for OLI

PlatformShipStageScoreCommentEntered
PCNiigi Type 2Clear3,030,837,870 [vid] 2022-05-09
PCNiigi Type 2Clear2,034,789,470 [vid] 2022-01-29